שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף

לקביעת פגישה חינם ללא התחייבות

מלאו את הפרטים הבאים:

שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף

 

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב-1.7.2017 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,710 ש"ח, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 18,580 ש"ח שהיה עד 30.6.2017.

להלן הדרך להגיש את הבקשה:

  • עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו"ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,710 ש"ח, במישרין למחשב שע"ם (לאחר קבלת סיסמת הזדהות).

 

תוקף השינוי הוא עד לתאריך 31.12.2017.

 

להלן תקנה 23 לתקנות מס ערך מוסף:

הגשת דו"ח

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשמ"א-1980

  1. (א)     דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל, ורשאי הוא לקבוע טפסים שונים לגבי דו"חות בהם יש עודף מס תשומות; העוסק ימלא בדו"ח את כל הפרטים הנדרשים ויחתום אישית במקום המיועד לכך, ואם נבצר ממנו לחתום אישית ייחתם הדו"ח בידי בא כוחו של העוסק, תוך ציון שמו ותפקידו של בא הכוח והעובדה שהעוסק הסמיכו לחתום על הדו"ח בשמו; עוסק שהוא חבר-בני-אדם יציין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

תק' תשמ"ג-1982

(ב)     (1)     הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו אם נובע כך, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית, בשעות הבנק המקובלות;

(2)     הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על גבי הדו"ח ועל העתק, או על ספח של הדו"ח, לפי הענין; החתימה והחותמת על ההעתק או על הספח יהיו ראיה לקבלת הדו"ח, ואם נבע תשלום מן הדו"ח – גם על התשלום.

תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998 הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009 הודעה תש"ע-2010 הודעה (מס' 2) תש"ע-2010הודעה תשע"א-2011  הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ג-2013 הודעה (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2) התשע"ג-2013 הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ד-2014 הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ה-2015הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ו-2016*

(ג)      על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,636 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם פה

mail
השארת הודעה מהירה
X

לקביעת פגישה חינם ללא התחייבות

מלאו את הפרטים הבאים:

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
Call
Mail
Mail